Metóda 135 (23)

Metóda 135 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v inertnom plyne MIG

23              Hliník a jeho zliatiny

Dĺžka kurzu: 4 – 5 týždňov, Cena: 936 € – 1080 € s DPH

Obsah kurzu:

  • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu Z – M (ZK) Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • normy a predpisy STN EN ISO 9606 – 2,  ISO 6520,  ISO 5817
  • praktická časť:nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať ručne elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou  v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606 – 2

Predpoklady: 

  • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
  • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  ZK 135 – 23 (Z – M) Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Skúšobné polohy zvárania rúry:
BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

Druh materiálu:                                                                                                                           

  • 23                Hliník a jeho zliatiny                                                     936 € s DPH

Skúšobné polohy zvárania plechy:
BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

 

  • 23               Hliník a jeho zliatiny                                                       1080 € s DPH