Metóda 311

Metóda 311 Prípravný kurz pre úradnú skúšku zvárania kyslíkovo-acetylénovým plameňom

Dĺžka kurzu: 5 týždňov, Cena: 936 € s DPH

Obsah kurzu:

  • teoretická časť: opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu ZK 311 – 1 normy a predpisy STN EN ISO 9606-1,  ISO 6520,  ISO 5817
  • praktická časť: nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:
Schopnosť zvárať plameňom a rezať kyslíkom zariadenia z nelegovaných a nízko legovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Predpoklady: 

  • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
  • absolvovaný  základný kurz zvárania ZK – 311 – 1 (Z – G 1) Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom
  • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Polohy zvárania:

BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /

 

Druh materiálu:                                                                                                                           

  • FM1 FM2  Nelegovaná a vysokopevná oceľ 936 € s DPH