Metóda 141 (23)

Metóda 141 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG

23 Hliník a jeho zliatiny

Dĺžka kurzu: 4 – 5 týždňov, Cena: 936 – 1080 € s DPH

Obsah kurzu:

  • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu  ZK 141 (Z – T) Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
  • normy a predpisy STN EN ISO 9606-2,  ISO 6520,  ISO 5817
  • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať  elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-2

Predpoklady: 

  • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
  • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  ZK 141 – 23 (Z – T) Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
  • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Skúšobné polohy zvárania:
BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

  • 23            Hliník a jeho zliatiny                                                        936 € s DPH

Skúšobné polohy zvárania:
BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

 

Druh materiálu:                                                                                                                           

  • 23            Hliník a jeho zliatiny                                                         1080 € s DPH