Metóda 912

Metóda 912 Kurz spájkovania kovov

Dĺžka kurzu: 3 dni, Cena: 384 € s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť:
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • náuka o materiáloch
  • prídavné materiály /spájka, tavivo/
  • zariadenia pre spájkovanie
  • používané plyny
  • technológia ručného spájkovania
  • chyby a skúšky spájkovaných spojov
 • praktická časť:
  • oboznámenie sa s pracoviskom, materiálom a zariadením
  • nácvik nahrievania základného materiálu
  • zisťovanie vlastností prídavných materiálov /spájka, tavivo/
  • spájkovanie kútových a preplátovaných spojov
  • spájkovaných rúrok s vyhrdlením /všetky polohy/

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť spájkovať kovy podľa určeného spôsobu spájkovania podľa STN EN ISO 13585.

Druh dokladu:

Certifikát –Osvedčenie o skúške spájkovača .

Predpoklady: 

 • Zdravotná spôsobilosť   +  potvrdenie o  ZP
 • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • A 1-6,9,11/železo
 • B 7,8,10 / chróm, nikel
 • C 21,22,23 / hlinník a tepelne spracovateľné a nespracovateľné zliatiny
 • D 31-34,37,38 /meď a jej zliatiny
 • E 41-45 /nikel
 • F 51-54 /titán
 • Rozdielne materiály príp.kombinácie